32 25 70 817, 32 25 70 819 poczta@agosgemes.pl
Firma Agos – Gemes powstała z połączenia dwóch przedsięwzięć gospodarczych. Obie firmy działają na rynku polski i zagranicznym od 1991 roku . W wyniku połączenia w 2003 roku powstała firma koncentrująca swoją działalność na świadczeniu usług w dziedzinie:

• geologii i hydrogeologii,


• geologia inżynierska i geotechnika,


• górnictwa,


• geofizyki


• oraz w zakresie świadczenia usług na rzecz organów
administracji państwowej i samorządów:

• projekty aktów legislacyjnych,


• naukowe opracowania i ekspertyzy


• oraz rozwiązania inżynierskie problemów z dziedziny gospodarki odpadami i szeroko pojętej ochrony środowiska
OBSZARY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

GEOLOGIA I HYDROGEOLOGIA

 • sporządzanie dokumentacji geologicznych i planów zagospodarowania złóż kopalin stałych oraz dokumentacji hydrogeologicznych
 • sprawowanie nadzoru geologicznego nad wierceniami geologicznymi i dokumentowanie wyników tych wierceń
 • prowadzenie specjalnych badań geologicznych stosownie do zamówienia zleceniodawcy

GEOLOGIA INŻYNIERSKA I GEOTECHNIKA

 • badania podłoża przewidzianego pod budowę budynków i innych obiektów (drogi, kanalizacja, rurociągi, inwestycje przemysłowe, składowiska odpadów itp.)
 • dokumentacje geologiczno – inżynierskie oraz orzeczenia w sprawie możliwości wykorzystania podłoża do celów budowlanych
 • wykonywanie wierceń geologiczno – inżynierskich wraz z ich nadzorem i dokumentowaniem, a także z wykonastwem specjalnych sondowań geotechnicznych (SL, SC, SPT, CPT)
 • rozwiązywanie specjalnych problemów związanych z nieoczekiwanymi zmianami warunków gruntowo – wodnych, wpływami górniczej eksploatacji odkrywkowej i podziemnej, ruchami masowymi i wpływem wstrząsów górniczych

GÓRNICTWO

 • sporządzanie projektów robót górniczych zagrożonych tąpaniami oraz wykonywanie i dokumentowanie badań w warunkach zagrożenia sejsmicznego
 • badanie stanu zagrożenia tąpaniami przy zastosowaniu rutynowych i specjalnych metod (geotomografia sejsmiczna, pomiary odkształceń, obliczanie rozkładu naprężeń w sąsiedztwie wyrobisk górniczych)
 • badanie stanu likwidacji wyrobisk łączących podziemną część kopalni z powierzchnią (szybów i upadowych) wraz z oceną zagrożenia jakie wyrobiska te stwarzają dla ludzi i środowiska
 • identyfikacja rejonów zagrożonych powstawaniem deformacji nieciągłych (zapadlisk, lejów, progów) na terenach górniczych oraz sporządzanie projektów likwidacji tych zagrożeń
 • likwidacja pustek poeksploatacyjnych przez podsadzanie wraz z kontrolą skuteczności ich podsadzenia
 • analizy wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu i orzecznictwo z zakresu szkód górniczych
 • rozwiązywanie różnych problemów, związanych z ujawnianiem się zagrożeń dla ludzi i środowiska, powodowanych działalnością górniczą

GEOFIZYKA

 • rozwiązywanie wybranych problemów hydrogeologicznych metodami geofizyki (wyznaczanie poziomów wodonośnych, kierunków przepływu i migracji wód podziemnych, wyznaczanie zasięgu drenażu itp.)
 • badania sejsmiczne dla określania budowy geologicznej podłoża oraz dla wyznaczania zasięgu zaburzeń geologicznych w eksploatowanych pokładach węgla
 • lokalizowanie ognisk pożarów na składowiskach przemysłowych zawierających substancje palne
 • lokalizowanie pustek podziemnych pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznych
 • wyznaczanie kierunków przebiegu uskoków w masywie skalnym i innych zaburzeń geologicznych

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ

ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDÓW

 • sporządzanie analiz ocen i dokumentów potrzebnych do przygotowanie aktów legislacyjnych i rozporządzeń wykonawczych w zakresie gospodarki odpadami z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej
 • opiniowanie projektów inwestycyjnych w zakresie składowania, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów
 • opracowywanie projektów budowy i zabezpieczania składowisk odpadów oraz projektów monitoringu tych składowisk
 • sporządzanie analiz i raportów oddziaływania na środowisko istniejących i projektowanych inwestycji, a zwłaszcza związanych z wytwarzaniem odpadów
 • opracowywanie projektów rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą
 • prowadzenie monitoringu środowiska, opracowywanie ekspertyz w przypadkach awarii stwarzających zagrożenie dla środowiska

PAŃSTWOWYCH I PRYWATNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

 • doradztwo i konsulting we wszystkich stadiach procesu wytwarzania i zagospodarowywania odpadów
 • raporty oddziaływania na środowisko istniejących i projektowanych inwestycji
 • przygotowywanie fachowych opinii dotyczących możliwości przetwórstwa bądź innego wykorzystania wytwarzanych odpadów
 • określanie warunków geologicznych i hydrogeologicznych w rejonach projektowanych składowisk odpadów
 • projekty rekultywacji składowisk odpadów i terenów zdegradowanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją tych projektów
 • projekty odwodnienia terenów
 • opracowywanie technologii utylizacji odpadów oraz analizy prowadzonej przez przedsiębiorstwa gospodarki odpadami wraz z oceną szkodliwości wytwarzanych przez nie odpadów
 • oceny skutków likwidacji bądź przekształceń zakładów przemysłowych na środowisko

Nasi pracownicy oraz osoby współpracujące z nami stanowią dobrze uzupełniający się zespół, a ich wysokie kwalifikacje oraz zdobyte uprawnienia wraz z wieloletnim doświadczeniem zawodowym dają gwarancję świadczenia wyżej wymienionych usług na wysokim poziomie.
W pracach naszej firmy uczestniczą również pracownicy naukowi oraz specjaliści z odpowiednich dziedzin techniki, co stwarza możliwość realizacji interdyscyplinarnych zadań w sposób kompleksowy.
Posiadamy również własną specjalistyczną aparaturę badawczo-pomiarowa geologiczna i geotechniczną , wykorzystywaną przy realizacji większości prowadzonych prac.