Firma Agos – Gemes powstała z połączenia dwóch przedsięwzięć gospodarczych. Obie firmy działają na rynku polski i zagranicznym od 1991 roku . W wyniku połączenia w 2003 roku powstała firma koncentrująca swoją działalność na świadczeniu usług w dziedzinie:
• geologii i hydrogeologii,
• geologia inżynierska i geotechnika,
• górnictwa,
• geofizyki
• oraz w zakresie świadczenia usług na rzecz organów administracji państwowej i samorządów:
• projekty aktów legislacyjnych,
• naukowe opracowania i ekspertyzy
• oraz rozwiązania inżynierskie problemów z dziedziny gospodarki odpadami i szeroko pojętej ochrony środowiska

Obszary Naszej Działalności

 

GEOLOGIA I HYDROGEOLOGIA

• sporządzanie dokumentacji geologicznych i planów zagospodarowania złóż kopalin stałych oraz dokumentacji hydrogeologicznych

• sprawowanie nadzoru geologicznego nad wierceniami geologicznymi i dokumentowanie wyników tych wierceń

• prowadzenie specjalnych badań geologicznych stosownie do zamówienia zleceniodawcy

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA I GEOTECHNIKA

• badania podłoża przewidzianego pod budowę budynków i innych obiektów (drogi, kanalizacja, rurociągi, inwestycje przemysłowe, składowiska odpadów itp.)

• dokumentacje geologiczno – inżynierskie oraz orzeczenia w sprawie możliwości wykorzystania podłoża do celów budowlanych

• wykonywanie wierceń geologiczno – inżynierskich wraz z ich nadzorem i dokumentowaniem, a także z wykonastwem specjalnych sondowań geotechnicznych (SL, SC, SPT, CPT)

• rozwiązywanie specjalnych problemów związanych z nieoczekiwanymi zmianami warunków gruntowo – wodnych, wpływami górniczej eksploatacji odkrywkowej i podziemnej, ruchami masowymi i wpływem wstrząsów górniczych

 

GÓRNICTWO

• sporządzanie projektów robót górniczych zagrożonych tąpaniami oraz wykonywanie i dokumentowanie badań w warunkach zagrożenia sejsmicznego

• badanie stanu zagrożenia tąpaniami przy zastosowaniu rutynowych i specjalnych metod (geotomografia sejsmiczna, pomiary odkształceń, obliczanie rozkładu naprężeń w sąsiedztwie wyrobisk górniczych)

• badanie stanu likwidacji wyrobisk łączących podziemną część kopalni z powierzchnią (szybów i upadowych) wraz z oceną zagrożenia jakie wyrobiska te stwarzają dla ludzi i środowiska

• identyfikacja rejonów zagrożonych powstawaniem deformacji nieciągłych (zapadlisk, lejów, progów) na terenach górniczych oraz sporządzanie projektów likwidacji tych zagrożeń

• likwidacja pustek poeksploatacyjnych przez podsadzanie wraz z kontrolą skuteczności ich podsadzenia

• analizy wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu i orzecznictwo z zakresu szkód górniczych

• rozwiązywanie różnych problemów, związanych z ujawnianiem się zagrożeń dla ludzi i środowiska, powodowanych działalnością górniczą

 

GEOFIZYKA

• rozwiązywanie wybranych problemów hydrogeologicznych metodami geofizyki (wyznaczanie poziomów wodonośnych, kierunków przepływu i migracji wód podziemnych, wyznaczanie zasięgu drenażu itp.)

• badania sejsmiczne dla określania budowy geologicznej podłoża oraz dla wyznaczania zasięgu zaburzeń geologicznych w eksploatowanych pokładach węgla

• lokalizowanie ognisk pożarów na składowiskach przemysłowych zawierających substancje palne

• lokalizowanie pustek podziemnych pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznych

• wyznaczanie kierunków przebiegu uskoków w masywie skalnym i innych zaburzeń geologicznych

Działalność na rzecz:

 

ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDÓW

• sporządzanie analiz ocen i dokumentów potrzebnych do przygotowanie aktów legislacyjnych i rozporządzeń wykonawczych w zakresie gospodarki odpadami z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej

• opiniowanie projektów inwestycyjnych w zakresie składowania, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów

• opracowywanie projektów budowy i zabezpieczania składowisk odpadów oraz projektów monitoringu tych składowisk

• sporządzanie analiz i raportów oddziaływania na środowisko istniejących i projektowanych inwestycji, a zwłaszcza związanych z wytwarzaniem odpadów

• opracowywanie projektów rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą

• prowadzenie monitoringu środowiska, opracowywanie ekspertyz w przypadkach awarii stwarzających zagrożenie dla środowiska

 

PAŃSTWOWYCH I PRYWATNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

• doradztwo i konsulting we wszystkich stadiach procesu wytwarzania i zagospodarowywania odpadów

• raporty oddziaływania na środowisko istniejących i projektowanych inwestycji

• przygotowywanie fachowych opinii dotyczących możliwości przetwórstwa bądź innego wykorzystania wytwarzanych odpadów

• określanie warunków geologicznych i hydrogeologicznych w rejonach projektowanych składowisk odpadów

• projekty rekultywacji składowisk odpadów i terenów zdegradowanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją tych projektów

• projekty odwodnienia terenów

• opracowywanie technologii utylizacji odpadów oraz analizy prowadzonej przez przedsiębiorstwa gospodarki odpadami wraz z oceną szkodliwości wytwarzanych przez nie odpadów

• oceny skutków likwidacji bądź przekształceń zakładów przemysłowych na środowisko

Nasi pracownicy oraz osoby współpracujące z nami stanowią dobrze uzupełniający się zespół, a ich wysokie kwalifikacje oraz zdobyte uprawnienia wraz z wieloletnim doświadczeniem zawodowym dają gwarancję świadczenia wyżej wymienionych usług na wysokim poziomie.
W pracach naszej firmy uczestniczą również pracownicy naukowi oraz specjaliści z odpowiednich dziedzin techniki, co stwarza możliwość realizacji interdyscyplinarnych zadań w sposób kompleksowy.
Posiadamy również własną specjalistyczną aparaturę badawczo-pomiarowa geologiczna i geotechniczną , wykorzystywaną przy realizacji większości prowadzonych prac.