GEOLOGIA I HYDROGEOLOGIA

• sporządzanie dokumentacji geologicznych i planów zagospodarowania złóż kopalin stałych oraz dokumentacji hydrogeologicznych • sprawowanie nadzoru geologicznego nad wierceniami geologicznymi […]

GEOLOGIA INŻYNIERSKA I GEOTECHNIKA

• badania podłoża przewidzianego pod budowę budynków i innych obiektów (drogi, kanalizacja, rurociągi, inwestycje przemysłowe, składowiska odpadów itp.) • dokumentacje […]

GÓRNICTWO

• sporządzanie projektów robót górniczych zagrożonych tąpaniami oraz wykonywanie i dokumentowanie badań w warunkach zagrożenia sejsmicznego • badanie stanu zagrożenia […]

GEOFIZYKA

• rozwiązywanie wybranych problemów hydrogeologicznych metodami geofizyki (wyznaczanie poziomów wodonośnych, kierunków przepływu i migracji wód podziemnych, wyznaczanie zasięgu drenażu itp.) […]