GEOLOGIA I HYDROGEOLOGIA

• Koncepcja zagospodarowania wód zasolonych, dopływających do wyrobisk KWK Miechowice w celu ograniczenia zrzutu tych wód do ścieków w dorzeczu Odry
• Projekt głównego odwadniania KWK Saturn uwzględniając całkowite ujęcie wody pitnej, selektywne pompowanie oraz eliminację możliwości powstawania zagrożenia wodnego dla kopalń sąsiednich
• Kompleksowa opinia geologiczna dla projektowanego składowiska odpadów komunalnych w Sosnowcu – Maczkach
• Wykorzystanie ciepła kopalnianych wód dołowych w KWK Miechowice.
• Ekspertyza w sprawie zagrożenia wodnego dla robót górniczych w partii A KWK Siersza i wpływu tych robót na źródła wody pitnej Bialny Dół i Buk
• Dodatek rozliczeniowy do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego KWK Saturn
• Dodatek do dokumentacji geologicznej złoża dla KWK Paryż
• Ekspertyza hydrogeologiczna dotycząca wpływu projektowanego zbiornika Kuźnica Warężycka na przyległe tereny.
• Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów triasowych z ujęcia szybu Paweł
• Projekt zagospodarowania złoża likwidowanej KWK Saturn w Czeladzi

GEOLOGIA INŻYNIERSKA I GEOTECHNIKA

Techniczne badania podłoża gruntowego dla Oczyszczalni Ścieków w Bytomiu

Projekt likwidacji zagrożenia dla szlaku kolejowego Katowice – Kraków w km. 11+060 – między stacjami Mysłowice i Jęzor

Mapa geologiczno – inżynierska miasta Dąbrowy Górniczej w skali 1 : 10 000

Techniczne badania podłoża gruntowego dla Drogowej Trasy Średnicowej – mosty i estakady dla pieszych w rejonie ulicy Piastów w Katowicach

Likwidacja zagrożenia powierzchni terenu przed deformacjami nieciągłymi w rejonie ulic Witosa i Narutowicza w Sosnowcu

Zabezpieczenie powierzchni terenu na stacji GZP Brzezinka przed zagrożeniem powodowanym deformacjami nieciągłymi powierzchni

Techniczne badania podłoża gruntowego pod budowę Zakładu Przemysłowego Roltra Morse Polonia na terenie KSSE w Sosnowcu – Milowicach

Techniczne badania podłoża gruntowego dla projektowanej hali ocynkowni na terenie Zakładów Górniczo – Hutniczych Bolesław w Bukownie

Ocena zagrożenia powierzchni ze strony nieczynnych wyrobisk mających wyloty na powierzchnię (szyby, upadowe) na terenie OG Klimontów

GEOFIZYKA

Badania geofizyczne wykonane w KWK Mysłowice na wybiegu ścian 611A i 612 w pokładzie 510 dla oceny stanu zagrożenia tąpaniami

Zastosowanie funkcji ryzyka w prognozie zagrożenia tąpaniami w KWK Porąbka – Klimontów przy wykorzystaniu aparatury sejsmoakustycznej

Badania sejsmiczne zaburzenia pokładu 510 w rejonie upadowej XVIa i chodnika 1a wschodniego KWK Staszic

Ocena zagrożenia powierzchni spowodowanego występowaniem pustek poeksploatacyjnych na obszarze KWK Paryż i projekt techniczny tego zagrożenia

Ocena zagrożenia sejsmicznego powierzchni OG KWK Porąbka – Klimontów i prognoza tego zagrożenia

Ocena zagrożenia sejsmicznego powierzchni OG KWK Kazimierz – Juliusz i prognoza tego zagrożenia

Badania geofizyczne na terenach płytkiej eksploatacji byłych kopalń Reden, Hieronim, Wańczyków w Dąbrowie Górniczej

Analiza zagrożenia deformacjami nieciągłymi powierzchni terenu w rejonie planowanych inwestycji na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich

GÓRNICTWO

Analiza warunków geologiczno – górniczych w Partii Wschodniej KWK Niwka – Modrzejów dla zaliczenia tej partii do właściwego stopnia zagrożenia tąpaniami

Kompleksowe projekty eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami dla KWK Wawel oraz dla KWK Mysłowice

Ekspertyza w sprawie ustalenia przyczyn tąpnięcia w pokładzie 509 w partii D KWK Miechowice i dalszego prowadzenia ścian 93, 94, 95

Program eksploatacji górniczej i ochrony powierzchni terenu w filarze ochronnym ZRM Montomet KWK Julian w Piekarach Śląskich

Ocena zagrożenia wstrząsami górniczymi i tąpaniami dla projektowanej eksploatacji w partii Młot KWK Mysłowice

OCHRONA ŚRODOWISKA

Klasyfikacja odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych (Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa)

Koncesja na składowanie w wyrobiskach górniczych odpadów powęglowych i elektrownianych – niezbędne wymogi ekologiczne i górnicze (Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa)

Business Plan – Koncepcja przekształcenia likwidowanej KWK Saturn w podziemne skladowisko odpadów (Ministerstwo Przemysłu i Handlu)

System utylizacji odpadów komunalnych z terenu miasta Chełm (Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska w Warszawie)

Wykorzystanie odpadów powęglowych oraz popiołów i żużli elektrowni jako składników podsadzki samozestalającej się w KWK Mysłowice (projekt celowy – Komitet Badań Naukowych)

Dokumentacja techniczno – ekologiczna pilotowej instalacji do podziemnego składowania odpadów energetycznych w KWK Saturn (Ministerstwo Przemysłu i Handlu)

Utylizacja i zagospodarowanie odpadów przemysłu miedziowego (KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie)

Zagospodarowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w perspektywie projektowanej Elektrociepłowni Chorzów ( ELCHO Sp. z o.o.)

Badania w zakresie wpływu składowanych odpadów pofloatacyjnych przemysłu metali nieżelaznych na środowisko. Przynależność odpadów pofloatacyjnych przemysłu miedziowego do odpowiedniej klasy uciążliwości oraz symulacja skutków powyższej klasyfikacji (KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie)

Koncepja składowania odpadów komunalnych dla Miasta Będzin na terenach odkrywki Brzozowica (Urząd Miasta Będzin)

Zasady budowy i monitorowania składowisk odpadów na terenach górniczych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach)

Ecological aspects of locating fly ashes in underground excavation (II Polsko – Amerykański Fundusz im. Marii Skłodowskiej – Curie)

Koncepcja budowy składowiska odpadów komunalnych w Czeladzi (Urząd Miasta Czeladź)

Opracowanie ekologicznych i społecznych kryteriów oceny technologii utylizacji surowców odpadowych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach)

Komputerowy model wpływu oddziaływania działalności Kopalni Piasku Szczakowa na otaczające środowisko wodne wraz z prognozą (Kopalnia Piasku Szczakowa)

Oceny oddziaływania kopalń węgla kamiennego na środowisko (np. KWK Piast, KWK Kleofas, KWK Borynia), wstępna ocena ekologiczna zakładu przeróbki złomu metali nieżelaznych w Oświęciumiu – Brzezince (NICROMET)