type a

GEOFIZYKA

• rozwiązywanie wybranych problemów hydrogeologicznych metodami geofizyki (wyznaczanie poziomów wodonośnych, kierunków przepływu i migracji wód podziemnych, wyznaczanie zasięgu drenażu itp.)

• badania sejsmiczne dla określania budowy geologicznej podłoża oraz dla wyznaczania zasięgu zaburzeń geologicznych w eksploatowanych pokładach węgla

• lokalizowanie ognisk pożarów na składowiskach przemysłowych zawierających substancje palne

• lokalizowanie pustek podziemnych pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznych

• wyznaczanie kierunków przebiegu uskoków w masywie skalnym i innych zaburzeń geologicznych