type a

GEOLOGIA INŻYNIERSKA I GEOTECHNIKA

• badania podłoża przewidzianego pod budowę budynków i innych obiektów (drogi, kanalizacja, rurociągi, inwestycje przemysłowe, składowiska odpadów itp.)

• dokumentacje geologiczno – inżynierskie oraz orzeczenia w sprawie możliwości wykorzystania podłoża do celów budowlanych

• wykonywanie wierceń geologiczno – inżynierskich wraz z ich nadzorem i dokumentowaniem, a także z wykonastwem specjalnych sondowań geotechnicznych (SL, SC, SPT, CPT)

• rozwiązywanie specjalnych problemów związanych z nieoczekiwanymi zmianami warunków gruntowo – wodnych, wpływami górniczej eksploatacji odkrywkowej i podziemnej, ruchami masowymi i wpływem wstrząsów górniczych