type a

GÓRNICTWO

• sporządzanie projektów robót górniczych zagrożonych tąpaniami oraz wykonywanie i dokumentowanie badań w warunkach zagrożenia sejsmicznego

• badanie stanu zagrożenia tąpaniami przy zastosowaniu rutynowych i specjalnych metod (geotomografia sejsmiczna, pomiary odkształceń, obliczanie rozkładu naprężeń w sąsiedztwie wyrobisk górniczych)

• badanie stanu likwidacji wyrobisk łączących podziemną część kopalni z powierzchnią (szybów i upadowych) wraz z oceną zagrożenia jakie wyrobiska te stwarzają dla ludzi i środowiska

• identyfikacja rejonów zagrożonych powstawaniem deformacji nieciągłych (zapadlisk, lejów, progów) na terenach górniczych oraz sporządzanie projektów likwidacji tych zagrożeń

• likwidacja pustek poeksploatacyjnych przez podsadzanie wraz z kontrolą skuteczności ich podsadzenia

• analizy wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu i orzecznictwo z zakresu szkód górniczych

• rozwiązywanie różnych problemów, związanych z ujawnianiem się zagrożeń dla ludzi i środowiska, powodowanych działalnością górniczą