type b

ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDÓW

• sporządzanie analiz ocen i dokumentów potrzebnych do przygotowanie aktów legislacyjnych i rozporządzeń wykonawczych w zakresie gospodarki odpadami z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej

• opiniowanie projektów inwestycyjnych w zakresie składowania, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów

• opracowywanie projektów budowy i zabezpieczania składowisk odpadów oraz projektów monitoringu tych składowisk

• sporządzanie analiz i raportów oddziaływania na środowisko istniejących i projektowanych inwestycji, a zwłaszcza związanych z wytwarzaniem odpadów

• opracowywanie projektów rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą

• prowadzenie monitoringu środowiska, opracowywanie ekspertyz w przypadkach awarii stwarzających zagrożenie dla środowiska