type b

PAŃSTWOWYCH I PRYWATNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

• doradztwo i konsulting we wszystkich stadiach procesu wytwarzania i zagospodarowywania odpadów

• raporty oddziaływania na środowisko istniejących i projektowanych inwestycji

• przygotowywanie fachowych opinii dotyczących możliwości przetwórstwa bądź innego wykorzystania wytwarzanych odpadów

• określanie warunków geologicznych i hydrogeologicznych w rejonach projektowanych składowisk odpadów

• projekty rekultywacji składowisk odpadów i terenów zdegradowanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją tych projektów

• projekty odwodnienia terenów

• opracowywanie technologii utylizacji odpadów oraz analizy prowadzonej przez przedsiębiorstwa gospodarki odpadami wraz z oceną szkodliwości wytwarzanych przez nie odpadów

• oceny skutków likwidacji bądź przekształceń zakładów przemysłowych na środowisko